درباره هستی من
Monday, January 30, 2006

٭
وقتی با خونت 5 دقیق فاصله داری
وقتی 5 دقیقه رو در 1 ساعت و 20 دقیقه می ری
وقتی جیش داری
وقتی نمی تونی بری یه گوشه ای جیش کنی
وقتی نمی تونی توی کیسه جیش کنی
وقتی داری می ترکی
توی ماشین داد می زنی: " ای ریدم به این زن بودن!"
........................................................................................