درباره هستی من
Monday, January 30, 2006

٭
کلی می سازی، ذره ذره نقشه می کشی... منتظر لحظه ای که عمل کنی و بنگ!
یک لحظه تمام نقشه ها باطل می شوند
با یک صدا
چندین ماه
چندین ساعت
و چندین لحظه
ضربدر صفر می شوند
ظاهراً قانونش این ِ
انگار زاده شدی که بجنگی
هر چی به روزهای زندگیت افزوده می شه
از نفرت و شکست پرتر می شی
طوری که کم کم وحشی می شی
حاضری همه چیز و همه کس را زیر پاهایت له کنی
فقط بری بالا
حالا بالا چه خبره! بماند
جون می کنی که به چی برسی؟
........................................................................................