درباره هستی من
Monday, January 09, 2006

٭
اگر یه ذره اعتماد به نفس داشته باشی از اینکه یکی ریده بهت یا بهت بی احترامی کرده ناراحت نمی شی!
یعنی در حقیقت اصلاً برات مهم نیست.
--------------------------
اگر اینقدر به آدم ها رو ندی، به خودشون اجازه نمی دن غلط زیادی بکنن
--------------------------
اگر فاصله های اجتماعی و طبقاتی رو نادیده نگیری، اون یارو که مال ته جوادیه هست حد خودش رو می فهمه
--------------------------
اگر همه آدم ها رو باجنبه فرض نمی کردی، اون آدم بی جنبه ِ پررو نمی شد.
--------------------------
اگر اون آدم احمق ِ که ارزش جواب شنیدن هم نداره، داره پشت سرت مسخره ات می کن ِ ، به تخمت برای اینکه طرف حتی ارزش جواب دادن نداره
--------------------------
اگر یه سیفون کشیدم روی این پسر ِ یعنی تمام اون چیز هایی رو که بالا گفتم رو نتونستم عملی کنم
--------------------------
3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

What a great site webcam leg generic ambian seroquel Adult sex toys condom vibrator

7:47 PM  
Anonymous Anonymous said...

Very cool design! Useful information. Go on! »

8:54 AM  
Anonymous Anonymous said...

This is very interesting site... video editing schools

1:10 PM  

Post a Comment

<< Home

........................................................................................