درباره هستی من
Monday, March 06, 2006

٭
کاش آدم ها سعی می کردن وقتی دروغگو هستند، دروغگوی خوبی باشند.
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................