درباره هستی من
Wednesday, March 08, 2006

٭
یه روز یه چکش برمی دارم باهاش شخصیتم رو، تجربه هام رو، نیازهام رو، اطرافیانم رو می شکونم و له می کنم و دوباره از اول می سازمشون.
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................