درباره هستی من
Sunday, March 12, 2006

٭
- دعوات شده؟
- نه!
- پس چرا تو قیافه ای؟
- نه نیستم! راستش هستم!
- چرا؟
- تو چی فکر می کنی؟
- من فکر نمی کنم!
- خوب گاهی بد نیست یه کم فکر کنی
- زمانی که وقتش باشه فکر هم می کنم
- پس تا آن زمان خداحافظ
- خداحافظ
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................