درباره هستی من
Thursday, April 27, 2006

٭
یه ظاهر قوی برای خودت ساختی ولی ته تهش ضعیفی.
به دنبال استقلالی ولی وابسته ای.
ژست حامی بودن می گیری ولی خودت احتیاج به حامی داری.
------------------------
باید روزه سکوت بگیرم!
باید تیکه انداختن رو دوباره ترک کنم.
------------------------
دختر خانم زیادی داری می ری رو اعصاب دیگه!
------------------------
یکی بود فکر می کرد اگر حرف نزنه، ملت فکر می کنن لال ِ
------------------------
محبت از روی وظیفه، درست مثل ترحم روی اعصاب می ره!
------------------------
یکی بود اگر به همه چیز فضولی نمی کرد اموراتش نمی گذشت.
------------------------
یکی بود فکر می کرد:
"I am the whole universe!"
------------------------
بچه شش ساله دیشب به مامانش گفت:
" مامان دیگه کم کم اینها رو دک کن! می خوام شیشه بخورم و بخوابم!"
------------------------
هوی کس کش به توچه آخه!
------------------------

------------------------
کل مکالمه ما در سکوت خلاصه می شود.
------------------------
هی آقا می دونی گلیمت کجاست؟
اگر هم نمی دونی سعی کن بدونی کجاست که یه وقت پات ازش جلوتر نره!
-------------------------
یکی از بزرگترین آرزوهای من قراره برآورده بشه!
-------------------------
کاش می شد من یه ضربه محکم می زدم توی دهنش.
1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

You have an outstanding good and well structured site. I enjoyed browsing through it video editing schools

7:40 PM  

Post a Comment

<< Home

........................................................................................