درباره هستی من
Thursday, April 13, 2006

٭
زن- ژولیت بینوش خیلی عباس عباس کرده است توی مصاحبه اش.
مرد- شنیدم که خیلی مشتاق است که با کیارستمی بیشتر آشنا شود
زن- خوب آخه کیارستمی خیلی خوش تیپ هستش
مرد- آره! ولی اینکه به رویاهای آدم حمله می کنه غیرقابل تحمل هستش
زن-!!!
........................................................................................