درباره هستی من
Friday, April 21, 2006

٭
- این یه ذره قیمه پلو رو می خوری؟
- نه! مرسی من نمی خورم.
- پس باید بدهم پیکو* بخوره!

* پیکو سگ خانواده هستش
1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Keep up the good work Things to do in bdsm wide body kits for rx7 Princess ringtone

5:03 AM  

Post a Comment

<< Home

........................................................................................