درباره هستی من
Saturday, April 28, 2007

٭
باید یه روز بشینم به زندگیم نگاه کنم و از ته دل به ریش خودم بخندم!
1 Comments:

Anonymous reformule' said...

امکان نداره..مث همون پشت گوشت رو ببینیه...هر وقت ریش در آوردی می تونی بخندی!

12:03 PM  

Post a Comment

<< Home

........................................................................................