درباره هستی من
Saturday, January 17, 2009

٭
آنچه در زیر می خوانید در تاریخ 12/25/05 نوشته شده بوده ولی معلوم نیست به چه دلیلی پست نشده است!!!
--------------------------------

وقتی حد و حدود مشخص نمی شه،
وقتی با هرننه قمری باب شوخی رو باز می کنی
همین می شه
این طوری می شه که طرف دهنش رو باز می کنه و مزخرف می گه
وقتی مزخرف رو می شنوی غلط می کنی ناراحت می شی
می خواستی باب شوخی رو باز نکنی
آره آقا من خرم!
من بلد نیستم روابطم رو تنظیم کنم!
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................