درباره هستی من
Wednesday, January 14, 2009

٭
آنچه در زیر می خوانید در تاریخ 5/13/07 نوشته شده بوده ولی معلوم نیست به چه دلیلی پست نشده است!!!
----------------------------------
با وجود تمامی فحش هایی که در درونمون دارن قل قل می کنن و خشمی که باهاش می تونم خرخره اش
رو بجوم، با لبهایم لبخندی مصنوعی و دروغی تحویلش می دم.
چون زندگی یه دروغ ِ یه دروغ گنده.
یه روزی به صداقتت افتخار می کردی!!!!!
حالا به دروغ گوییت !!!
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................