درباره هستی من
Friday, January 16, 2009

٭
آنچه در زیر می خوانید در تاریخ 5/30/07 نوشته شده بوده ولی معلوم نیست به چه دلیلی پست نشده است!!!
--------------------------------

هر دری که باز می شه یه بچه ای نشسته داره با گهش بازی می کنه!!!!
چرا نمی ذاریم درا بسته باشن!
بچه ها هم اینقدر گه بازی کنن که دیگه براشون جذاب نباشه؟
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................