درباره هستی من
Sunday, May 16, 2010

٭
چرا بعضی آدمها از تغییر می ترسن؟
کی من رفتم توی گروه این آدمها؟
چرا همش دارم حسرت گذشته رو می خورم؟
چرا همش دارم با ترس آینده زندگی می کنم؟
پس الان کجاست؟
الانی که به یک چشم به هم زدن می شه گذشته و باز یه روزی می خوام حسترش رو بخورم.
ترس
بدترین است
نباید کمالگرا بود.
باید قانع بود
کمالگرایان هیچ وقت به آرامش نمی رسند
-------------------------
تا آب شدم
سراب دیدم خود را
دریا گشتم
حباب دیدم خود را

آگاه شدم غفلت خود را دیدم
بیدار شدم به خواب دیدم خود را
-------------------------
کی گفته زندگی یه مسابقه هستش؟
آخرش هم نفر اول می میره و هم نفر آخر
اگر لذت پیروزی آخر کمالگرایی باشه باید اول شد
ولی اگر روزی که اول شدی هم می خوای بگی که چی
یا بگی فلانی از من بهتر بودا، شانس آوردم
همون بهتر که بازنده باشی.
و یه روز یه مرده بازنده باشی خیلی بهتره تا یک نفر اول مرده باشی که خوشحال نیست
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................