درباره هستی من
Sunday, July 11, 2010

٭
اون چیزی که دلم رو می شکونه اینه که می خوام تحمل کنم و نمی توانم
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................