درباره هستی من
Sunday, June 05, 2011

٭
پای آدم به همون راحتی لیز می خوره که دست آدم خط می خوره..
می شینم زل می زنم به کاغذ و به دستام التماس می کنم خط نخورن
گاهی دیکته کلمه رو اشتباه می نوسیم دستم خط می خوره
گاهی خود کلمه رو اشتباه می نویسم و دستم خط می خوره
گاهی دستم خط می خوره و دست خودم نیست
گاهی دستم خط می خوره و دست خودم هست
و گاهی تمایل دارم دستم خط بخوره
0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................