درباره هستی من
Friday, January 01, 2016

٭

آی آی زندگی
زندگی درست مثل ظرف های قدیمی خونه مامانت می مونه که جوون تر که بودی یا نمی دیدشون و بود و نبودشون فرقی نمی کرد یا اینکه می خواستی بندازیشون دور و با مامانت جر و بحث می کردی که این  آشغال های زشت چیه! بابا جان بندازشون دور. حالا چند قدم اون طرف تر از سی و پنج نزدیک های چهل با دیدین همون ظرف ها دلت یه جوری میشه. می خوای تک تکشون رو نگه داری و باهاشون باشی. 
آی آی زندگی
آرزوى ده سال پيش، كابوس امساله و كابوس ده سال پيش شايد آرزوى امسال باشه

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................