درباره هستی من
Sunday, March 06, 2016

٭
روزى كه دوست صميمى تبديل به دوست قديمى ميشه، روز جالبى نيستش!
1 Comments:

Blogger bozorg said...

واى بر من اينجا اكتيوه

هيشكى اين جمله رو مثل من ميفهمه ؟

4:12 AM  

Post a Comment

<< Home

........................................................................................