درباره هستی من
Friday, March 18, 2016

٭
زندگى بايد زنگ تفريح داشته باشه، يا دكمه مكث
زندگى داره رو دور تند ميره در حالى كه من رو دور كندم!
يه پتو هم نداره كه برى زيرش خودتو قايم كنى، گريه كنى، فكر كنى، موسيقى گوش كنى همش جدى و خشن ميره جلو و مثل يك مادر يا پدر بداخلاق دست منم گرفته و دنبال خودش ميكشه!
حداقل اگر پتو داشت مينداختى روت كه نورا رو نبينى، تمرين كورى كنى
زندگى نامرده و زور ميگه مثل همه چيز ديگه اين دنيا

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................