درباره هستی من
Saturday, July 16, 2016

٭
اگه غمگینم فقط برای این نیست که آسمان اینجا هر لحظه گریه میکنه، قرار بود آسمون اینجا رنگش با آسمون های دیگه فرق کنه و به وعده وفا شد! ولی من بدنبال آسمون آبی بودم نه آسمون خاکستری! 

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

........................................................................................