درباره هستی من
Sunday, December 19, 2004

٭
گاهی آدم از خودش متنفر می شه!
گاهی از جامعه اش!
گاهی از کل آدمها دنیا!
گاهی از خشونت و کثافت کاری!
گاهی از زن بودن!
گاهی از انسان بودن!
گاهی از ایرانی بودن!
گاهی از مرزهایی که کشورها دارن!
امروز از خودم متنفرم چون در سکوت به زندگی روتین ِ خودم ادامه می دم و بسیار نزدیک به من جنایاتی بدین گونه صورت می گیرد!
با دیدن چهره اون زن فقط می تونم تمام نفرت دنیا رو در دلم حس کنم.
با دیدن این عکس به تمام گاهی ها ی بالا رسیدم!
متأسفم! متأسفم از اینکه بعضی ها انسان خطاب می شوند...
........................................................................................